Logg inn

Nyhende

Pianokonsert i banken

Pianokonsert i banken

Me inviterer til pianokonsert i banken fredag 15. mars kl. 15:30. Banken har restaurert det gamle Riisnæs-pianoet frå 1897, som Lars Kinsarvik og Nils Bergslien har utsmykka. Kom og høyr pianist Geir Botnen spelar vakre tonar på dette flotte instrumentet. Fritt tilgjenge. Velkomen…

Kundeval 2019

Kundeval 2019

Kundevalet for 2019 vert tysdag 26. februar – kl. 16.30, i forstandarskapssalen i Voss Sparebank. Me oppmodar flest mogleg til å ta del i valet, og til å koma med forslag på kandidatar. Det skal veljast tre medlemar til generalforsamlinga for fire år.

Ålmennyttige gåver 2019

Ålmennyttige gåver 2019

Voss Sparebank deler kvart år ut ein del av overskotet i form av gåver til ålmennyttige føremål. Lag innanfor idrett, kultur og organisasjonsliv som er ope for ålmenta i banken sitt distrikt, kan søkje. Du søkjer ved å fylle ut og sende inn søknadsskjemaet nedanfor.…

Ledig 100 % fast stilling

Ledig 100 % fast stilling

Drøymer du om arbeid innan finans – i ekstremsportbygda Voss? No har du ein sjeldan sjanse i den beste banken i den finaste bygda. Voss Sparebank søkjer etter økonomi- og risikoanalytikar til vår internavdeling. Avdelinga har ansvaret for banken si økonomi- og …

Kvales Legat

Kvales Legat

Etter vedtektene for legatet kan det av den avkastning grunnkapitalen gjev årleg, gjevast stipend eller lån til beste for ungdom i Voss kommune som i høve utdanninga si treng stønad til: Proskjetoppgåve (Bachelor, Master, Phd) Studieopphald i utlandet Utvikling av personleg talent…

Jol og nyttår 2018

Jol og nyttår 2018

I samband med jole- og nyttårshelga gjeld eigne opningstider i banken, og spesielle fristar og tidspunkt for innlevering, registrering og utføring av betalingsoppdrag. Innanlandsbetalingar Transaksjonar som vert registrert i sjølvbetjeningskanalane i perioden 22. – 26. desember, og transaksjonar som er registrert tidlegare med forfall i same periode, vert handsama første bankdag i jola – som i…

Vipps i mobilbanken

Vipps i mobilbanken

Frå og med onsdag 21. november vil du kunne gå til Vipps frå mobilbanken. Praktisk når du er i mobilbanken og skal utføre ei venebetaling! Du vert førebels ikkje automatisk logga inn i Vipps, men appen startar og du loggar enkelt inn…

Sjå opp for virus!

Sjå opp for virus!

Ulike variantar av e-post som har til føremål å anten lure til seg informasjon, eller til å spreie skadeleg programvare av ulikt slag, har diverre vorte nokså daglegdags. Det er ikkje alltid lett å avsløre om ein e-post er falsk eller ekte.…

Jubileumskonsert

Jubileumskonsert

I høve banken sitt 175-årsjubileum inviterer me til konsert i Vangskyrkja

Lunsjkonsert i banken

Lunsjkonsert i banken

Tradisjonen tru inviterer Osafestivalen og banken til lunsjkonsert i banken på festivalen sin opningsdag. Lunsjkonserten har vorte ein fin tradisjon som både me i banken og publikum set pris på. Osafestivalen har lenge vore ein møtestad og eit samlingspunkt for studentar som…

Til toppen