Gå til sideinnhold
Heim / Om oss

Om oss

Voss Sparebank vart etablert i 1843. Sidan starten og fram til i dag, har banken utvikla seg til ein moderne bank som tilbyr eit vidt spekter av produkt og tenester innanfor daglegbank, finansiering, sparing og forsikring.

Bilete - Vangsgata 18

Historie

§1 – «Under anførte Benævnelse oprettes i Vos Præstegjeld en Sparebank hvis Formaal fornemmelig er at befordre sædelig Flid og Sparsomhed og fremkalde ubenyttede og ubetryggede Pengemidler til gavnlig Afbenyttelse…»

Slik byrjar fyrste paragraf i framlegget til vedtekter for Voss Sparebank som vart utarbeidd våren 1842.

Voss Sparebank har heilt sidan starten i 1843 vore Vossabygda sin eigen bank.

Banken er ein tradisjonell bygdabank, som ikkje har eksterne eigarar. Det er Vossabygda som eig banken, og det er bygda og dei områda der banken er aktiv som skal ha avkastinga av den verdiskapinga banken gjev. Ingen investorar får utbytte frå banken, det er berre lokale lag og foreiningar som tek i mot ålmenne gåver eller sponsormidlar frå banken.

Det å vera kunde i Voss Sparebank vil ikkje berre gje deg konkurransedyktige vilkår og gode tenester, men også skapa meirverdiar for deg sjølv og dine næraste.

Banken vil i endå større mon enn tidlegare nytta seg av dette og gje attende til gode føremål i lokalsamfunnet på Voss og i omland. Me skal samstundes vera konkurransedyktige på pris og vilkår over tid mot dei aktørane me naturleg tevlar med.